پرتال مشاغل ایران

آگهی رایگان

info

3 ليست سايت اينترنتي بانك هاي ايران

رديف   نام آدرس سايت اينترنتي
1

بانک توسعه صادرات ایران

   http://www.edbi-iran.com
2

بانک صادرات ایران

   http://www.saderbank.com
3

بانک صادرات دبی

   http://www.bank-saderat-iran.com
4

بانک رفاه کارگران

   http://www.bank-refah.com
5

بانک سامان

   http://www.sb24.com
6

بانک سپه

   http://www.banksepah.com
7

بانک کشاورزی

   http://www.agri-bank.com
8

بانک مرکزی

   http://www.cbi.ir
9

بانک مسکن

   http://www.bank-maskan.org
10

بانک ملت

   http://www.mellatbank.com
11

بانک ملی

   http://www.bankmelli-iran.com
12

بانک توسعه اسلامی

   http://www.isdb.org
 

3 ليست سايتهاي مهم اقتصادي

رديف   نام آدرس سايت اينترنتي
1

گمرک ایران

   http://www.irica.com
2

انجمن آمار ایران

   http://www.iss.ir
3

بازار بورس تهران

   http://www.tse.or.ir
4

اتاق بازرگانی

http://www.iccim.org/persian/index.htm

5

ایرانیان واشنگتن

   http://www.iraniantrade.org
6

مرکز توسعه تجارت اسلامی

   http://www.icdt.org
7

مرکز توسعه صادرات ایران

   http://www.tpo.ir
8

نقطه تجاری ایران

   http://www.irtp.com/farsi

3 ليست سايتهاي وزارت خانه هاي مرتبط

رديف   نام آدرس سايت اينترنتي
1

وزارت امور خارجه

   http://www.mfa.gov.ir

2

وزارت بازرگانی

   http://www.iranministryofcommerce.com

3

وزارت صنایع و معدن

   http://www.mim.gov.ir

لینک های ثابت