پرتال مشاغل ایران

آگهی رایگان

info
 

3 آدرس و تلفن مناطق و ناحيه هاي شهرداري هاي تهران

رديف شهرداري منطقه ... آدرس تلفن نمابر
1 اتحاديه مصرفي كارگران شهرداري تهران - منطقه ٨ - بزرگراه رسالت - خ. كرمان - جنب آتش نشاني ک.پ: ١٦٣٤٩ ٢٢٥١٧٨٧٥, ٢٢٥١٧٨٨٠, ٢٢٥٠٤٠١٠ ٢٢٥٠٣٨١٥
2 اداره كل شهرداري ها تهران - منطقه ٦ - خ. فاطمي - وزارت كشور - ط. هشتم ٨٨٩٦٨٧٧٣ -
3 اداره كل هسته گزينش شهرداري تهران تهران - منطقه ٧ - خ. بهار شمالي - خ. وركش - پ. ١٢ - ساختمان شماره ٢٥ ک.پ: ١٥٧٣٨ ٨٨٨٤٠٠٩٨ الی ٩, ٨٨٨٣٥٠٥٤ ٢٢٠٥٩٤٠٩
4 املاك و مستغلات شهرداري تهران تهران - منطقه ٣ - بلوار ميرداماد - نبش خيابان تبريزيان - پ. ٣٦ ک.پ: ١٩١١٦ ٢٢٢٥٣٣٣٥ الی ٤٥ ٢٢٢٢٦٧٦٧
5 شركت بازار شهر وابسته به شهرداري تهران - منطقه ١٢ - ابتداي خيابان سعدي - ك. معمار مخصوص - پ. ٢٦ - ساخت ک.پ: ١١١٥٨ ٦٦٧١٩٩٩٦, ٦٦٧١٩٧٨٤ ٧٧٥٢٩٥١٥
6 شركت بازسازي ناصرخسرو
وابسته به شهرداري
تهران - منطقه ١٢ - خ. اميركبير - خ. ناظم الاطبا جنوبي - پ. ٨٥ ک.پ: ١١١٥٦ ٣٣٩٠٩٠١٢, ٣٣٩٠٧٠٤٢ -
7 حوزه معاونت شهرسازي و
معماري شهرداري تهران
تهران - منطقه ٦ - خ. ايرانشهر شمالي - ساختمان شماره ٢ ٨٨٨٢٨٦١١, ٨٨٨٤٦٠٠٠, ٨٨٨٢٠٧٢٤, ٨٨٨٣٩٧٢٣, ٨٨٨٦٤٠٠٩ ٨٨٣٠٣٣٧٧
8 سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران - منطقه ١٦ - م. شوش - خ. فدائيان اسلام - روبروي بيمارستان مهديه ٥٥٠٦٢٠٣٤ الی ٧, ٥٥٣١٦٧٥١ ٥٥٠٦٥٠٣٣
9 سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران تهران - منطقه ٧ - خ. شهيدمطهري - بعد از چهارراه سهروردي - پ. ٥٣ ص.پ: ١٥٨٧٥-٨٣٨٣ ٨٨٤٤٦٣٣٠, ٨٨٤٤٦٤٨٠ -
10 شهرداري - تخليه زباله تهران - منطقه ١ - بزرگراه ازگل - خ. اوشان - بالاتر از نيروگاه برق ٢٢٤٤٤٣٨٣ -
11 شهرداري - مديريت بحران تهران - منطقه ١٣ - خ. ٣٠متري نيروي هوائي - خ. شورا - جنب مسيل منوچهري ٧٧٤١٣٨٧٠ -
12 شهرداري - نوسازي عباس آباد تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفريقا - بالاتر از جهان كودك - خ. پديدار - ش. ٦٣ ٨٨٧٩١٦٢٥, ٨٨٧٩٢٩٨٩, ٨٨٧٩٣٠٠٩ ٨٨٧٩١٨٦٩
13 شهرداري شهريار شهريار - شهريار (٠٢٦٢٣٢٢) ٤٤٤٠ الی ٤ ٢٢٢١٠٩٤٨, ٢٢٢١٥٨٢٢
14 شهرداري مركز - امور مناطق تهران - منطقه ١٢ - خ. وحدت اسلامي - خ. پانزده خرداد غربي - ك. عدالتخواه ک.پ: ١١١٤٧ ٥٥٦٠١٤٨٦, ٥٥٦٠٦٢٢٨, ٥٥٦٠٠٠٩٩, ٥٥٦٠٤٧٣٧, ٥٥٦١٠٦٦٨ -
15 شهرداري منطقه ١ تهران - منطقه ١ - م. قدس - ابتداي خيابان شهيدباهنر (نياوران) ک.پ: ١٩٣٩٥ ٢٢٧٠٨٣٢٣, ٢٢٧٠٨٤٥٦, ٢٢٧٠٨٢٤٣, ٢٢٧٣٦٠٢٦[R] -
16 شهرداري منطقه ١ - اداره بازيافت تهران - منطقه ١ - جمشيديه - خ. ٣٢ - به سمت كلك چال ٢٢٨٠٢٠٧١ ٢٢٨٠٢٠٧١
17 شهرداري منطقه ١ - ناحيه ١ - تهران - منطقه ١ - كامرانيه - نبش خيابان بهمن پور ٢٢٢١٨٧٥٠ ٢٢٢١٨٧٥٠
18 شهرداري منطقه ١ - ناحيه ٢ (زعفرانيه) تهران - منطقه ١ - چهارراه پارك وي - خ. محموديه - خ. ارديبهشت - بن بس ٢٢٠١٢٠٦٧, ٢٢٠١١٠٧٨ ٢٢٠١١٠٧٨
19 شهرداري منطقه ١ - ناحيه ٣ (دربند) تهران - منطقه ١ - خ. دربند - نرسيده به ميدان دربند - جنب اداره پست ٢٢٧١٢٩٠٩ ٢٢٧١٢٩٠٩
20 شهرداري منطقه ١ - ناحيه ٤ تهران - منطقه ١ - خ. شهيدباهنر (نياوران) - جنب پمپ بنزين - ك. مينا ٢٢٨٠٢٥٧٠ -
21 شهرداري منطقه ١ - ناحيه ٥ (كاشانك) تهران - منطقه ١ - خ. اقدسيه - بعد از پمپ گاز - ابتداي خيابان شهيدلنگ ٢٢٢٩٨٢٥٩, ٢٢٧٠٨٣٢٣ ٢٢٨٣١٨١٠
22 شهرداري منطقه ١ - ناحيه ٦ تهران - منطقه ١ - جاده لشگرگ - بلوار اوشان - روبروي ساختمان دماوند ٢٢٤٥١٩٥٥ ٢٢٤٥١٩٥٥
23 شهرداري منطقه ١ - ناحيه ٧ (الهيه) تهران - منطقه ١ - م. تجريش - خ. ولي عصر - جنب پمپ بنزين باغ فردوس ٢٢٧٢١٥٨٦ الی ٧ -
24 شهرداري منطقه ١ - ناحيه ٨ (چيذر) تهران - منطقه ١ - خ. شريعتي - بلوار ٣٥متري قيطريه - نبش ميدان پيروز ٢٢٢٠٧١٣٥  -
25 شهرداري منطقه ١ - ناحيه ٩ تهران - منطقه ١ - م. ازگل - داخل پارك ازگل ٢٢٤٤٥٤٨٠ -
26 شهرداري منطقه ١٠ تهران - منطقه ١٠ - خ. آزادي - جنب شركت زمزم ٦٦٠٤٠٠٠٥ الی ٦, ٦٦٠٢٥٢١١ -
27 شهرداري منطقه ١٠ - خدمات شهري هران - منطقه ١٠ - خ. آزادي - خ. ميمنت - بين آتش نشاني و پارك زنجان  ٦٦٠٣٨٥٦٥ -
28 شهرداري منطقه ١٠ - ناحيه ١ تهران - منطقه ١٠ - خ. قزوين - خ. شهيدسبحاني - نبش خيابان شبيري ٦٦٦٣٢١٧٤ الی ٥ -
29 شهرداري منطقه ١٠ - ناحيه ٢ تهران - منطقه ١٠ - خ. جيحون - بين خيابان مرتضوي و كميل - نبش كوچه انصاري - پ. ٨٧ ٦٦٨٨٩٠٠١ ٦٦٨٧١٠٢٣
30 شهرداري منطقه ١٠ - ناحيه ٣ تهران - منطقه ١٠ - خ. هاشمي - بين قصرالدشت و خوش - ك. سلماسي ٦٦٨٨٢٨٨٧ ٦٦٨٨٢٨٨٧
31 شهرداري منطقه ١١ تهران - منطقه ١١ - خ. قزوين - نرسيده به دخانيات - خ. مخصوص - جنب ادار ٥٥٤٠٩٠٠٠, ٥٥٤١٤٠٠٣, ٥٥٤٠٩١١١ -
32 شهرداري منطقه ١١ - ناحيه ١ تهران - منطقه ١١ - خ. نوفل لوشاتو - نرسيده به چهارراه ولي عصر ٦٦٤٩٨٥٩٥, ٦٦٤٦٩٠٣٥ الی ٧ -
33 شهرداري منطقه ١١ - ناحيه ٢ تهران - منطقه ١١ - م. رازي - خ. جواديان (قلمستان) - پ. ٤٣ ک.پ: ١٣٣٥٨ ٥٥٣٧٩٩٤٤, ٥٥٣٧٧٧٢٦ -
34 شهرداري منطقه ١١ - ناحيه ٣ تهران - منطقه ١١ - م. جمهوري - خ. كلهر - نبش خيابان ساسان ٦٦٤٢٠٦٨١, ٦٦٩٢٣٩٢٩ -
35 شهرداري منطقه ١١ - ناحيه ٤ تهران - منطقه ١١ - خ. ولي عصر - بالاتر از ميدان راه آهن - نبش كوچه دل ٥٥٣٧٦٠٣٤, ٥٥٣٧٧٣٦٣ ٥٥٣٧٦٠٣٤
36 شهرداري منطقه ١٢ تهران - منطقه ١٢ - م. حسن آباد - ضلع شمال پارك شهر - نبش خيابان فياض ک.پ: ١١١٤٦ ٦٦٧٠٥٥٨٦, ٦٦٧٠١٦٨٩, ٦٦٧٠٥٤٣٣ ٦٦٧٢٦٨٩٤
37 كارگاه شهرداري منطقه ١٢
- فني عمراني
تهران - منطقه ١٢ - خ. شوش - ابتداي خيابان تختي ک.پ: ١١٩٨٩ ٥٥٦٠٧٠٣٢ ٥٥٥٧٩٩٩٣
38 شهرداري منطقه ١٢ - ناحيه ١ تهران - منطقه ١٢ - خ. ظهيرالاسلام - نرسيده به خيابان هدايت - ك. شهيدم ٧٧٦٣٦٨٩٧ الی ٨ ٧٧٥٢٢٠١٨
39 شهرداري منطقه ١٢ - ناحيه ٢ تهران - منطقه ١٢ - پامنار - ك. مشيرالخلوت ٣٣١١٩٧٣٨, ٣٣٩٠٩٤٤٥ -
40 شهرداري منطقه ١٢ - ناحيه ٣ تهران - منطقه ١٢ - خ. خيام - بالاتر از ميدان محمديه - ك. شهيدمهدوي - ٥٥٦٣٥٣٤٤, ٥٥٦٣٩٣٦٥ -
41 شهرداري منطقه ١٢ - ناحيه ٤ تهران - منطقه ١٢ - خ. شوش - م. هرندي - خ. اديب - جنب پارك خواجوكرماني ٥٥٦٢٤٩٣٤ -
42 شهرداري منطقه ١٢ - ناحيه ٥ تهران - منطقه ١٢ - خ. ١٧ شهريور - خ. شهيداحمدي (گوته) ٣٣١٢٥٩٠١ الی ٢, ٣٣١٢٥٩٠٨, ٣٣١٢٥٩١١, ٣٣١٢٥٩١٣, ٣٣٥٥٥٥٥٤ -
43 شهرداري منطقه ١٢ - ناحيه ٦ تهران - منطقه ١٢ - خ. مصطفي خميني - خ. فخرآباد - پشت سفارت روماني ٧٧٥١٠٩٩١ -
44 شهرداري منطقه ١٣ -
حوزه معاونت خدمات شهري
تهران - منطقه ١٣ - خ. ٣٠متري نيروي هوائي - خ. شورا - تقاطع مسيل منوچهري ٧٧٤١٥٩٨٣ ٧٧٤٧٩٠٣٦
45 شهرداري منطقه ١٣ تهران - منطقه ١٣ - م. شهدا - ابتداي مجاهدين اسلام - جنب بانك ملي ٣٣١٣١٨٥١ الی ٥ -
46 شهرداري منطقه ١٣ - ناحيه ١ تهران - منطقه ١٣ - خ. ١٧شهريور - خ. صفاي شرقي - انتهاي خيابان صفاي شرقي ٣٣٧٩٢٨٦١, ٣٣٧٩٥١٣٠ -
47 شهرداري منطقه ١٣ - ناحيه ٢ تهران - منطقه ١٣ - خ. پيروزي - مسيل منوچهري - ايستگاه مدرسه - بعد از ٧٧٤٧٤٤٥٥, ٧٧٤٨٠٠٣٣ ٢٢٠٥٧٤٣١
48 شهرداري منطقه ١٤ تهران - منطقه ١٤ - خ. پيروزي - خ. شكوفه - خ. عمريه - جنب پارك شكوفه ٣٣٣٣٨٠٣٣, ٣٣٣٤٤٨٨٩, ٣٣٣٥٠١٩٠ ٣٣٣٥٠١٩٢
49 شهرداري منطقه ١٤ - ناحيه ١ تهران - منطقه ١٤ - خ. پيروزي - م. سرآسياب - خ. كرمان - ضلع جنوبي ميدا ٣٣١٧٤٠٠٦, ٣٣١٠٥٥٢٣ -
50 شهرداري منطقه ١٤ - ناحيه ٢ تهران - منطقه ١٤ - بلوار ابوذر - پل دوم - خ. ائمه اطهار - ك. شهيدبراد ٣٣١٨٥١٨١ -
1 2 3
لینک های ثابت