پرتال مشاغل ایران

آگهی رایگان

info
یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست حالیا خانه برانداز دل و دین من است باده لعل لبش کز لب من دور مباد دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو می​دهد هر کسش افسونی و معلوم نشد یا رب آن شاهوش ماه رخ زهره جبین گفتم آه از دل دیوانه حافظ بی تو   جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست تا در آغوش که می​خسبد و همخانه کیست راح روح که و پیمان ده پیمانه کیست بازپرسید خدا را که به پروانه کیست که دل نازک او مایل افسانه کیست در یکتای که و گوهر یک دانه کیست زیر لب خنده زنان گفت که دیوانه کیست